Produkt dnia
Napis chrom/chrom/czerwien
Napis chrom/chrom/czerwien

145,20 zł

szt.
ZNACZEK GTX VW GOLF IV
ZNACZEK GTX VW GOLF IV

190,30 zł

szt.
Emblemat VW na osłonę silnika
Emblemat VW na osłonę silnika

104,50 zł

szt.
Napis chromowy
Napis chromowy

139,70 zł

szt.
NAPIS
NAPIS

127,60 zł

szt.
NAPIS
NAPIS

156,20 zł

szt.
NAPIS
NAPIS

95,70 zł

szt.
NOWY INTERCOOLER VW GOLF 2 G60 KLIMATYZACJA
NOWY INTERCOOLER VW GOLF 2 G60 KLIMATYZACJA

2 332,00 zł

szt.
5KA087010 GTI Wtryskarka SEEPER
5KA087010 GTI Wtryskarka SEEPER

47,30 zł

szt.
REFLEKTOR
REFLEKTOR

1 769,90 zł

szt.
NAPIS EMBLEMAT ZNACZEK VW POLO G40 TYŁ
NAPIS EMBLEMAT ZNACZEK VW POLO G40 TYŁ

221,10 zł

szt.
ZNACZEK VW
ZNACZEK VW

200,20 zł

szt.
Znaczek VW z tyłu dla Polo Classic
Znaczek VW z tyłu dla Polo Classic

212,30 zł

szt.
Napis czerwien
Napis czerwien

163,90 zł

szt.
PASEK KLINOWY
PASEK KLINOWY

250,47 zł

szt.
ZNACZEK VW
ZNACZEK VW

181,50 zł

szt.
ŚRUBA
ŚRUBA

140,36 zł

szt.
REFLEKTOR
REFLEKTOR

713,90 zł

szt.
NAPIS
NAPIS

132,00 zł

szt.
ZNAK AUDI CHROM Audi A4 (2004-2009)
ZNAK AUDI CHROM Audi A4 (2004-2009)

224,40 zł

szt.
NAKLEJKA TYŁ YOUNG FAMILY VW GOLF 3 III
NAKLEJKA TYŁ YOUNG FAMILY VW GOLF 3 III

163,90 zł

szt.
WZMOCNIENIE
WZMOCNIENIE

212,30 zł

szt.
Napis chromowy
Napis chromowy

168,30 zł

szt.
NAPIS
NAPIS

145,20 zł

szt.
NAKLEJKA NAPIS FOLIA TYŁ OXFORD VW LUPO
NAKLEJKA NAPIS FOLIA TYŁ OXFORD VW LUPO

107,80 zł

szt.

Regulamin

Regulamin

sklepu internetowego volkswagenclassicparts.pl

 

 • 1 DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 • HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji;
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;
 • KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
 • KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in. informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym;
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
 • REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1);
 • SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem volkswagenclassicparts.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej;
 • SPRZEDAWCA lub USŁUGODAWCA lub ADMINISTRATOR – „CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000841689, NIP: 8961594772, REGON: 386074812;
 • adres poczty elektronicznej: sklep@classicpartspl.pl;
 • numer telefonu:+48) 663 000 705 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);
 • STRONA – Usługodawca / Sprzedawca lub Klient;
 • UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę
  za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 • ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 • 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, reguluje warunki zawierania umów sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Firma

CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres prowadzenia

działalności

ul. Wrocławska 3 55-020 Rzeplin

Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, numer, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy - KRS pod numerem: 0000841689

NIP

8961594772

REGON

386074812

Adres poczty elektronicznej

sklep@classicpartspl.pl

Adres strony internetowej

www.volkswagenclassicparts.pl

Numery telefonów

(+48) 663 000 705

 

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 • Konto Klienta w Sklepie internetowym;
 • Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.
 1. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy Klienta ze Sklepem internetowym Usługodawcy to:
 • Komputer z dostępem do Internetu;
 • Dostęp do poczty elektronicznej.
 • Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
 • Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.
 1. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem
  i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

 

 • 3 ŚWIADCZENIEUSŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych
  w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
  w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, hasło, kraj; w przypadki jednostki organizacyjnej: nazwa (firma), NIP, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), kraj.
 4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta
  w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta
  w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 7. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony:
 9. w trybie natychmiastowym - w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny.
 10. zachowaniem 7–dniowego okresu wypowiedzenia.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.
 12. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 • 4 WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne
  i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.
  71 Kodeksu cywilnego.
 2. Główne cechy każdego oferowanego Produktu opisane są w Sklepie internetowym. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich
  i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: volkswagenclassicparts.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć
  w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
 5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.
 6. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „ZAMAWIAM”.
 7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres
  e-mail).
 8. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

 • 5 WYDANIE/DOSTAWA PRODUKTU

 

 1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży wydanie Produktu (jego dostawa - przy wyborze przez Klienta dostawy przesyłką) zostanie zrealizowana w terminie 30 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, przy czym nabyty Produkt wydawany jest (przekazywany przewoźnikowi przy wyborze przez Klienta jego dostawy przesyłką) po otrzymaniu ceny przez Sprzedawcę.
 2. Wydanie Produktu nastąpi zgodnie z wyborem Klienta:
 • poprzez odbiór osobisty przez Klienta;
 • za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.
 1. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: volkswagenclassicparts.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8
 3. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

 

 • 6 PŁATNOŚĆ

 

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • przelewem bankowym - (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia);
 • gotówką.

 

 • 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego uprawniony jest do wykonania prawa odstąpienia od umowy - na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 z dnia 24 czerwca 2014 r. z późn. zm.) - bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (w przypadku umowy dotyczącej świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia).
 2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przykładowy druk oświadczenia można pobrać za pomocą odsyłacza (linku) umieszczonego pod treścią Regulaminu). Oświadczenie można złożyć również za pomocą formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Sposoby złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy:
 • pisemnie na adres: CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. WROCŁAWSKA 3 Rzeplin 55-020,

lub

 • w drodze korespondencji email na adres poczty elektronicznej:

sklep@classicpartsplpl.pl

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za towar. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów tj. zwrot kosztów dostarczenia Produktu.
 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca nie dokonuje sam odbioru produktu od konsumenta tj. po stronie konsumenta leży jego zwrot Sprzedawcy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 • 8 PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 

 1. Dane kontaktowe Sprzedawcy do składania reklamacji:
 • adres przedsiębiorstwa: CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. WROCŁAWSKA 3 55-020 Rzeplin;
 • adres poczty elektronicznej: sklep@classicpartspl.pl
 1. Zaleca się składanie reklamacji w formie pisemnej lub poprzez email.
 2. W przypadku zawiadomienia o wadzie należy dokonać opisu wady Produktu/Usługi, datę jej wykrycia oraz określić żądanie.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia.
 4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia
  z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z innych tytułów.
 • 9 [POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI]

 

Sprzedawca informuje, że Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje
w sprawie tych procedur są dostępne w siedzibach i na stronach internetowych: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów; Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej; Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (np. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php).

Konsument m.in. uprawniony jest do:

 

 • złożenia - na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej - wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (tj. w sprawie dotyczącej Sprzedającego będzie nim Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Wrocławiu, ul. Ofiar Oświęcimskich 15 a, 50-069 Wrocław). Wymagania formalne tego wniosku określa art. 36 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;
 • korzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów
  w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą (informacja
  o kompetencjach tych rzeczników oraz wyszukiwarka rzeczników znajduje się m.in. pod adresem: https://uokik.gov.pl/rzecznicy.php).

 

Pod adresem:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

dostępna jest platforma ODR stanowiąca narzędzie do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów
o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.

 

 • 10 DANE OSOBOWE / KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. WROCŁAWSKA 3 55-020 Rzeplin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000841689, NIP: 8961594772, Regon: 386074812.
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Klient może kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail sklep@classicpartspl.pl lub pisemnie na adres: CLASSICPARTS PL  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. WROCŁAWSKA 3 55-020 Rzeplin;
 3. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • w celu wykonania zawartej umowy sprzedaży (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu obsługi roszczeń gwarancyjnych, reklamacyjnych, obsługi i rozliczenia zgłoszonych uszkodzeń, usterek technicznych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu udokumentowania wykonanej sprzedaży, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wyświetlania reklam spersonalizowanych na stronie internetowej, w tym zrozumienia procesów zakupowych i powiązań między produktami, na podstawie historii zakupów produktów przez Klienta oraz historii przeglądanych Produktów – aż do wniesienia sprzeciwu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu realizacji przez Klienta jego praw i aktualizacji jego danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 1. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą: firmy świadczące usługi na zlecenie Sprzedawcy, którym zleci czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe klientów przetwarzane w związku z zakupem Produktów Sprzedawca będzie przechowywać - do celów podatkowych - przez okres 5-ciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, z tym zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie dane osobowe będą anonimizowane (tzn. Administrator nie będzie wiedział, iż są to dane danego Klienta) lub usuwane.
 3. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Klientów do tzw. „państwa trzeciego”, tj. państwa które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (np. Indie).
 4. Klientowi przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy przetwarzane są dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, opisanego powyżej
  - w takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Klienta lub dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji, gdyby Klient chciał skorzystać ze swoich praw związanych z danymi osobowymi ma możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: § 10 ust. 2).

 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
 2. Przekazanie Administratorowi danych osobowych Klienta jest wymogiem ustawowym i dotyczy każdej osoby, z którą Administrator zawarł umowę sprzedaży Produktów. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność zawarcia i realizacji umowy sprzedaży/ umowy o świadczenie Usługi elektronicznej.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 • 11 POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu internetowego. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed jego zmianą zastosowanie znajdą dotychczasowe warunki sprzedaży.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego.
 3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

DO POBRANIA:

 

formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl